Statut

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia
„Aktywna Mościenica"

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
ARTYKUŁ 1
Nazwa stowarzyszenia
Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie „Aktywna Mościenica”

ARTYKUŁ 2
Siedziba i teren działania

 1. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Mościenicy
 2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

ARTYKUŁ 3
Czas działalności
Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

ARTYKUŁ 4
Cele i sposoby ich realizacji

 1. Celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego rozwoju wsi Mościenica oraz gminy Kórnik prowadzącego do stałego podnoszenia jakości życia jej mieszkańców.
 2. Stowarzyszenie realizuje postawione przez siebie cele w szczególności poprzez:
 1. współpracę z władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie gminy i jej społeczności,
 2. wsparcie wszelkimi dostępnymi środkami inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji w dziedzinach:

· infrastruktura
· komunikacja
· bezpieczeństwo
· działalność kulturalno-oświatowa
· sport i rekreacja
· promocja gminy
· opieka zdrowotna
· ochrona środowiska
· ochrona dziedzictwa kulturowego

 1. organizację imprez.

ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWIE

ARTYKUŁ 5
Członkostwo

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia (zwanym dalej członkiem) może być osoba fizyczna, w tym również cudzoziemiec, która ukończyła 18 rok życia, trwale zamieszkuje lub jest właścicielem nieruchomości na terenie wsi Mościenica, który deklaruje wolę wspólnego działania w celu realizacji statutowych celów działania stowarzyszenia jak również daje gwarancję spełnienia tego zobowiązania.
 2. Przyjęcie do stowarzyszenia następuje na mocy uchwały zarządu, podjętej na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka.
 3. Uzyskanie członkostwa następuje po opłaceniu wpisowego i wpisie na listę członków stowarzyszenia.
 4. Listę członków stowarzyszenia prowadzi zarząd.
 5. Z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia założyciele stają się jego członkami.
 6. Od odmowy przyjęcia w poczet członków, kandydatowi na członka przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania członków. Decyzja walnego zebrania członków jest ostateczna.

ARTYKUŁ 6
Członek honorowy

  1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna albo osoba prawna, która uznaje cele stowarzyszenia i wyraża wolę ich wspierania.
  2. Członek honorowy wspiera działalność stowarzyszenia w szczególności przez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach stowarzyszenia lub pomoc materialną.
  3. Członek honorowy uprawniony jest do udziału w walnym zebraniu członków (bez prawa głosu), opiniowania planów oraz zamierzeń stowarzyszenia. Członek honorowy nie uiszcza składek. W zakresie nieuregulowanym, do członka honorowego odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące członka.

ARTYKUŁ 7
Utrata członkostwa

 1. Utrata członkostwa następuje z chwilą:
  1. złożenia przez członka pisemnej rezygnacji,
  2. podjęcia przez walne zebranie członków uchwały o wykluczeniu członka,
  3. śmierci członka,
  4. utraty praw publicznych przez członka,
  5. utraty pełnej zdolności do czynności prawnej przez członka.
 1. Wykluczenie członka stowarzyszenia na mocy uchwały walnego zebrania członków może nastąpić w razie:
  1. prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem,
  2. nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach stowarzyszenia,
  3. zalegania przez okres 6 miesięcy ze spłatą składek członkowskich, stwierdzonego uchwałą zarządu.
 1. Wniosek o wykluczenie może wnieść każdy członek stowarzyszenia, na piśmie, z uzasadnieniem na ręce członka zarządu.
 2. Członek, w stosunku do którego wysunięty zostanie wniosek o wykluczenie, ma prawo być wysłuchany przez walne zebranie członków.
 3. Wykluczenie członka następuje w głosowaniu tajnym, większością ½ głosów.
 4. Członek, w stosunku do którego został zgłoszony wniosek o wykluczenie, nie bierze udziału w głosowaniu dotyczącym jego wykluczenia.
 5. O treści uchwały zarząd poinformuje zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od jej podjęcia, chyba że był on obecny na walnym zebraniu członków.
 6. Rezygnacja z członkostwa w stowarzyszeniu następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego członkowi zarządu, z chwilą otrzymania oświadczenia przez członka zarządu.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

ARTYKUŁ 8
Prawa członków

 1. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów stowarzyszenia przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym.
 2. Członek ma prawo:
  1. uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach stowarzyszenia,
  2. zgłaszać wnioski i zapytania do organów stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących stowarzyszenia.

ARTYKUŁ 9
Obowiązki członków
Członek ma obowiązek:

 1. czynnie uczestniczyć w pracach stowarzyszenia oraz organu, do którego został wybrany,
 2. dbać o dobre imię stowarzyszenia,
 3. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia,
 4. przestrzegać postanowień statutu,
 5. regularnie opłacać składki (z wyjątkiem członków honorowych),
 6. udostępniać informacje – o ile nie są poufne – w sprawach, które mogą być związane z celami i działalnością stowarzyszenia, jeśli będą tego wymagać organy stowarzyszenia,
 7. wykonywać uchwały walnego zebrania członków i uchwały zarządu, chyba że są one sprzeczne z prawem lub statutem.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

ARTYKUŁ 10
Organy stowarzyszenia
Organami stowarzyszenia są:

 1. walne zebranie członków,
 2. zarząd,
 3. komisja rewizyjna.

ARTYKUŁ 11
Walne zebranie członków

 1. Walne zebranie członków zwołuje prezes zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ ogólnej liczby członków stowarzyszenia lub na wniosek komisji rewizyjnej. Prezes zarządu zobowiązany jest zwołać walne zebranie członków, co najmniej raz do roku. Walne zebranie zwołuje się zawiadomieniami wysłanymi faksem, pocztą elektroniczną lub listami poleconymi, na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
 2. W zawiadomieniu prezes zarządu określi termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania członków.
 3. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie walnego zebrania członków, zwołanie to powinno nastąpić w terminie 3 tygodni od dnia doręczenia wniosku.
 4. Walne zebranie członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bez względu na liczbę obecnych członków.
 5. Głosowanie tajne może być przeprowadzone przy wyborze albo odwołaniu członków organów, pociągnięciu ich do odpowiedzialności, udzielaniu absolutorium a także w każdym głosowaniu w sprawach osobowych oraz w innych wypadkach, gdy walne zebranie członków podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.
 6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 7. Uchwały walnego zebrania członków mogą być podjęte tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Uchwały walnego zebrania członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez przewodniczącego i sporządzającego protokół.
 8. Do wyłącznej kompetencji walnego zebrania członków należy:
 1. wybór i odwołanie członków zarządu,
 2. wybór i odwołanie członków komisji rewizyjnej,
 3. zatwierdzanie Rocznego Planu Działania w tym planu finansowego
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
 5. udzielanie absolutorium poszczególnym członkom zarządu i komisji rewizyjnej z wykonanych przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym,
 6. zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 7. uchwalanie zmian statutu,
 8. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem przenoszących wartość _10.000 (dziesięć tysięcy złotych),
 9. rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność zarządu.
 1. Kandydatów na członków zarządu i komisji rewizyjnej może zgłosić każdy członek.
 2. W przypadku, gdy zgodnie z treścią niniejszego statutu, do zwołania walnego zebrania członków uprawnione są inne niż prezes zarządu osoby lub organy, stosuje się odpowiednio przepisy o zwoływaniu walnego zebrania przez prezesa.

ARTYKUŁ 12
Komisja Rewizyjna

 1. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna, której członkowie wybierani są na dwuletnią kadencję. Mandat członka komisji rewizyjnej wygasa z dniem odbycia walnego zebrania członków, w którego porządku obrad jest przewidziany punkt dotyczący udzielenia członkowi komisji rewizyjnej pokwitowania za ostatni rok pełnienia funkcji.
 2. Komisja rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności.
 3. Komisja rewizyjna w szczególności kontroluje uchwały i czynności zarządu pod względem zgodności:
 1. z prawem,
 2. ze statutem,
 3. z uchwałami walnego zebrania członków,
 4. z zasadami prawidłowej gospodarki.
 1. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu, przeglądać dokumenty związane z działalnością stowarzyszenia, żądać od zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku stowarzyszenia.
 2. W przypadku stwierdzenia przez komisję rewizyjną uchybień w działalności stowarzyszenia, komisja rewizyjna wyda pisemną opinię w przedmiocie stwierdzonych uchybień, którą przedstawi na najbliższym walnym zebraniu członków.
 3. W razie stwierdzenia poważnych uchybień w działalności stowarzyszenia komisja rewizyjna może także zwołać walne zebranie członków, które podejmie działania niezbędne do usunięcia stwierdzonych uchybień.

ARTYKUŁ 13
Skład oraz posiedzenia komisji rewizyjnej

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków:
 1. przewodniczącego,
 2. zastępcy przewodniczącego,
 3. jednego do trzech członków.
 1. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków komisji rewizyjnej. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Komisja rewizyjna może podejmować uchwały tylko, jeżeli wszyscy członkowie komisji rewizyjnej zostali zawiadomieni w sposób skuteczny o jej posiedzeniu.
 3. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Z posiedzenia komisji rewizyjnej sporządzany jest protokół.
 4. Członkowie komisji rewizyjnej mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą walnego zebrania członków podjętą na wniosek co najmniej 10 członków stowarzyszenia.
 5. Funkcji członka komisji rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w zarządzie.
 6. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń komisji rewizyjnej oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych może określać regulamin komisji rewizyjnej, który w miarę potrzeb uchwala walne zebranie członków.

ARTYKUŁ 14
Zarząd

 1. Zarząd składa się z 3-6 członków:
  1. prezesa,
  2. wiceprezesa
  3. skarbnika
  4. Pierwsza kadencja członków zarządu po powołaniu stowarzyszenia trwa jeden rok, wszystkie następne kadencje zarządu są dwuletnie. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zebrania członków, w którego porządku obrad jest przewidziany punkt dotyczący udzielenia członkowi zarządu pokwitowania za ostatni rok pełnienia funkcji.
 1. Członkowie zarządu mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą walnego zebrania członków.

ARTYKUŁ 15
Kompetencje zarządu

 1. Zarząd wykonuje uchwały walnego zebrania członków.
 2. Do kompetencji zarządu należy:
  1. pozyskiwanie i przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie stowarzyszenia, w tym propagowanie jego działalności;
  3. kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia, związaną z realizacją jego celów, w tym m.in. zawieranie umów czy składanie oświadczeń woli niezbędnych do prawidłowej działalności stowarzyszenia.
  4. przedstawianie bilansu i rozliczeń finansowych w celu ich zatwierdzenia przez walne zebranie członków,
  5. zwalnianie członków stowarzyszenia od obowiązku opłaty składek i dokonywania innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia – gdy jest to uzasadnione ważnymi interesami członka,
  6. zarząd majątkiem stowarzyszenia.

ARTYKUŁ 16
Posiedzenia zarządu

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes zarządu lub dwóch członków zarządu.
 2. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa członków zarządu, a wszyscy członkowie zostali w sposób skuteczny zawiadomieni o posiedzeniu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
 4. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń zarządu oraz pracy zarządu może określić regulamin zarządu, który w miarę potrzeby uchwala walne zebranie członków.

ARTYKUŁ 17
Postanowienia wspólne dla komisji rewizyjnej i zarządu.

 1. Uzupełnienie składu zarządu lub komisji rewizyjnej w trakcie kadencji następuje w drodze kooptacji przez pozostałych członków tych organów w terminie 30 dni od zwolnienia stanowiska w organie stowarzyszenia. Osoba powołana w ten sposób do pełnienia funkcji, pełni ją do czasu najbliższego walnego zebrania członków, które dokonuje wyboru uzupełniającego.
 2. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej dokonują podziału pomiędzy siebie funkcji pełnionych w ramach organu, w tym funkcji prezesa i przewodniczącego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Podział funkcji może ulec zmianie w trakcie kadencji; nie stosuje się w tych przypadkach postanowień o decydującym głosie prezesa lub przewodniczącego przy ustalaniu wyników głosowania.
 3. Założyciele stowarzyszenia wybierają członków pierwszego zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia na zebraniu założycielskim. Podział funkcji pomiędzy poszczególnych członków zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia następuje po rejestracji stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami ust. 2.
 4. Członkowie organów ustalają zasady zastępstwa w przypadku braku możliwości pełnienia funkcji przez któregoś z nich.
 5. Komisja rewizyjna i zarząd mogą podejmować uchwały w sposób obiegowy, bez odbycia posiedzenia. Postanowienia art. 13 ust 2 i 3 oraz art. 16 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ V
OPŁATY I SKŁADKI

ARTYKUŁ 18
Składki i wpisowe

 1. Wysokość składek na dany rok i wpisowego ustala walne zebranie członków.
 2. Składki opłacane są jednorazowo bądź w ratach, w terminie ustalonym przez zarząd.
 3. Zarząd może zwolnić członka stowarzyszenia od obowiązku opłaty składek i dokonywania innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia – gdy jest to uzasadnione ważnymi interesami członka.

ROZDZIAŁ VI

REPREZENTACJA I MAJĄTEK

ARTYKUŁ 19
Reprezentacja
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu stowarzyszenia.

ARTYKUŁ 20
Majątek

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji, ofiarności publicznej i dochodów z własnej działalności.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ 21
Zmiana statutu

 1. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy jego członków.
 2. Z wnioskiem o zmianę statutu może wystąpić zarząd lub grupa złożona z ¼ członków stowarzyszenia.

ARTYKUŁ 22
Rozwiązanie stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały walnego zebrania członków podjęta większością 2/3 głosów.
 2. Rozwiązanie następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
 3. W uchwale o rozwiązaniu stowarzyszenia należy wskazać osoby likwidatorów oraz określić sposób reprezentacji stowarzyszenia przez likwidatorów, zasady prowadzenia likwidacji i cel, na który zostanie przeznaczony majątek zlikwidowanego stowarzyszenia.

 

Mościenica, przewodniczący zebrania sekretarz
dnia 2 września 2007 roku